China/中文Other/EnglishEurope/English
高可靠线性稳压器
PART
NUMBER
VOUT
(V)
3.3,4.4
3.0,3.6,5.0
1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.6, 5.0, Adj
-1.1,-1.2,-1.5,-1.8,-2.5,-2.8,-3.0,-3.3,-5.0,Adi
1.8,2.5,3.3,5.0,12,Adj
1.2 to 5.0
0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3.0,3.3,3.6,3.9,4.0,4.1,4.2,4.5,5.0
1.8,2.5,2.8,3.0,3.3,5.0,12,Adj
Adj
1.5, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 3.0, 3.3, 5.0, Adj
1.2,1.8,2.5,2.8,3.3,5,Adj
Adj
20
1.2, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 3.6, 5.0, Adj
1.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3.0,3.3,5.0,Adj
Adj
Adj
Adj
12
1.8V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 3.6V, 4.2V, 5.0V, 12V
2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 5.0, 5.75, 8.0, 9.0, 12
2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 5.0V, Adj
Adj (0.8 ~ 13.2)
1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.6, 4.4, 5.0, Adj
2.70000
2.70000
4.00000
-2.70000
3.60000
2.20000
2.20000
2.80000
2.80000
2.70000
2.70000
2.70000
3.80000
2.50000
-2.70000
2.70000
2.50000
1.70000
3.60000
2.50000
2.70000
2.70000
2.70000
4.00000
36.00000
36.00000
18.00000
-24.00000
36.00000
13.00000
13.00000
30.00000
30.00000
16.00000
20.00000
20.00000
20.00000
20.00000
-24.00000
24.00000
20.00000
7.50000
36.00000
20.00000
36.00000
36.00000
36.00000
26.40000
60
60
50
-500
800
300
300
1500
1500
300
800
500
500
300
-500
3000
800
150
800
800
150
150
150
50
2.20000
2.20000
1.70000
-47.00000
80.00000
0.00000
0.00000
2000.00000
8.00000
40.00000
80.00000
39.00000
64.00000
36.00000
-42.00000
0.00000
0.45000
35.00000
80.00000
80.00000
4.20000
4.20000
4.20000
1.75000
1600.00000
1600.00000
1750.00000
-230.00000
450.00000
330.00000
330.00000
1300.00000
1320.00000
235.00000
280.00000
360.00000
400.00000
80.00000
-260.00000
155.00000
450.00000
150.00000
450.00000
450.00000
1300.00000
1300.00000
1300.00000
1750.00000
40.00000
40.00000
47.00000
-65.00000
75.00000
52.00000
52.00000
72.00000
72.00000
85.00000
80.00000
100.00000
92.00000
100.00000
-71.00000
55.00000
75.00000
60.00000
62.00000
75.00000
40.00000
40.00000
40.00000
47.00000
Package
SOT-89-3
SOT-89-3
SOT-23-5 SOT-23
UTDFN-2×2-8CL
SOT-223-3 SOT-89-3 SOIC-8 TDFN-3×3-8L TO-263-5B
SOT-23-5 TDFN-2×2-6AL
SOT-23-5 SOT-89-3
TO-263-3A TDFN-4×4-8L
SOIC-8 (Exposed Pad)
SOIC-8
TO-252-2 TO-263-3 SOT-223-3 TDFN-3×3-8L
TDFN-2×2-6AL SOT-23-5
SOT-23-5
SOT-23-5
TDFN-2×2-6AL TDFN-3×3-8L SOT-23-5
TSSOP-16 (Exposed Pad), TDFN-3×3-12L, TO-263-5B
TDFN-2×3-8BL
UTDFN-1.2×1.2-6AL
SOT-89-3
SOT-89-3, SOT-223-3 SOIC-8 TDFN-3×3-8L TO-263-5B
SOT-89-3 SOT-23
SOT-23-5
SOT-23-5 SOT-23-6
TSOT-23-5 TDFN-2×3-8L
SOT-89-3 SOT-23
TSOT-23-5 SC70-5
Package
SGM71XX-2%
SGM71XX-2%
±2% Tolerance Output High Voltage Regulator
SGM71XX-2.5%
SGM71XX-2.5%
±2.5% Tolerance Output High Voltage Regulator
SGM2300
SGM2300
High Voltage Regulator
SGM2231
SGM2231
-24V, -500mA, Low Noise, High PSRR, Negative Output Linear Regulator
SGM2225
SGM2225
800mA, High Voltage, Low Noise and Low Dropout Voltage Regulator
SGM2221
SGM2221
300mA, 0.9μA Low Quiescent Current, Low Dropout and High Voltage Regulator
SGM2220
SGM2220
300mA, 0.9μA Low Quiescent Current, Low Dropout and High Voltage Regulator
SGM2217
SGM2217
1.5A, Low Dropout Positive Regulator
SGM2217Q
SGM2217Q
1.5A, Low Dropout Positive Regulator
SGM2214
SGM2214
300mA, Low Quiescent Current and Low Dropout Voltage Regulator
SGM2212
SGM2212
800mA, Low Noise, Low Quiescent Current, High PSRR, Low Dropout Linear Regulator
SGM2211
SGM2211
20V, 500mA, Low Noise, Low Dropout Linear Regulator
SGM2211S
SGM2211S
20V, 500mA, Low Noise, Low Dropout Linear Regulator
SGM2210
SGM2210
300mA, Low Quiescent Current and Low Noise Linear Regulator
SGM2209
SGM2209
-24V, -500mA, Low Noise, High PSRR, Negative Output Linear Regulator
SGM2208
SGM2208
3A, Low Noise, Adjustable Output with Single Resistor and Low Dropout Regulator
SGM2207
SGM2207
800mA, High Voltage, Low Noise and Low Dropout Voltage Regulator
SGM2206
SGM2206
Dual Low Noise, Low Dropout Regulator with Enable
SGM2205-12XK3G
SGM2205-12XK3G
800mA, High Voltage, Low Noise LDO Regulator
SGM2205
SGM2205
800mA, High Voltage, Low Noise and Low Dropout Linear Regulator
SGM2203
SGM2203
150mA, High Voltage Regulator
SGM2202
SGM2202
150mA, High PSRR, High Voltage Regulator
SGM2201
SGM2201
36V, 150mA, Low Power Adjustable Output Linear Regulator
SGM2200
SGM2200
High Voltage Regulator
3.3,4.4
3.0,3.6,5.0
1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.6, 5.0, Adj
-1.1,-1.2,-1.5,-1.8,-2.5,-2.8,-3.0,-3.3,-5.0,Adi
1.8,2.5,3.3,5.0,12,Adj
1.2 to 5.0
0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3.0,3.3,3.6,3.9,4.0,4.1,4.2,4.5,5.0
1.8,2.5,2.8,3.0,3.3,5.0,12,Adj
Adj
1.5, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 3.0, 3.3, 5.0, Adj
1.2,1.8,2.5,2.8,3.3,5,Adj
Adj
20
1.2, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 3.6, 5.0, Adj
1.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3.0,3.3,5.0,Adj
Adj
Adj
Adj
12
1.8V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 3.6V, 4.2V, 5.0V, 12V
2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 5.0, 5.75, 8.0, 9.0, 12
2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 5.0V, Adj
Adj (0.8 ~ 13.2)
1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.6, 4.4, 5.0, Adj
2.7
2.7
4
-2.7
3.6
2.2
2.2
2.8
2.8
2.7
2.7
2.7
3.8
2.5
-2.7
2.7
2.5
1.7
3.6
2.5
2.7
2.7
2.7
4
36
36
18
-24
36
13
13
30
30
16
20
20
20
20
-24
24
20
7.5
36
20
36
36
36
26.4
60
60
50
-500
800
300
300
1500
1500
300
800
500
500
300
-500
3000
800
150
800
800
150
150
150
50
2.2
2.2
1.7
-47
80
2000
8
40
80
39
64
36
-42
0.45
35
80
80
4.2
4.2
4.2
1.75
1600
1600
1750
-230
450
330
330
1300
1320
235
280
360
400
80
-260
155
450
150
450
450
1300
1300
1300
1750
40
40
47
-65
75
52
52
72
72
85
80
100
92
100
-71
55
75
60
62
75
40
40
40
47
SOT-89-3
SOT-89-3
SOT-23-5 SOT-23
UTDFN-2×2-8CL
SOT-223-3 SOT-89-3 SOIC-8 TDFN-3×3-8L TO-263-5B
SOT-23-5 TDFN-2×2-6AL
SOT-23-5 SOT-89-3
TO-263-3A TDFN-4×4-8L
SOIC-8 (Exposed Pad)
SOIC-8
TO-252-2 TO-263-3 SOT-223-3 TDFN-3×3-8L
TDFN-2×2-6AL SOT-23-5
SOT-23-5
SOT-23-5
TDFN-2×2-6AL TDFN-3×3-8L SOT-23-5
TSSOP-16 (Exposed Pad), TDFN-3×3-12L, TO-263-5B
TDFN-2×3-8BL
UTDFN-1.2×1.2-6AL
SOT-89-3
SOT-89-3, SOT-223-3 SOIC-8 TDFN-3×3-8L TO-263-5B
SOT-89-3 SOT-23
SOT-23-5
SOT-23-5 SOT-23-6
TSOT-23-5 TDFN-2×3-8L
SOT-89-3 SOT-23
TSOT-23-5 SC70-5
全选
VOUT
(V)
VIN (Min)(V)
VIN (Max)(V)
IOUT(mA)
Iq(μA)
DropoutVoltage(mV)
PSRR (dB)
Package
高可靠线性稳压器
1.1
0.8
1.2
1.2
1.5
1.8
1.8V
12
2.5
2.5V
20
3.0
3.3
Adj
Adj
SOT
TSOT
SC70
规格书暂未发布,请联系sales_china@sg-micro.com申请规格书。
* 请使用公司后缀邮箱申请。在邮件中写明您的公司邮箱、联系电话、公司名称、职位/头衔、您申请规格书的准确料号、芯片应用项目、芯片应用产品可以帮助您加快获取速度。