China/中文Other/EnglishEurope/English
LED闪光灯驱动器
PART
NUMBER
CH
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
2.00000
2.00000
0.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
2.00000
2.00000
2.70000
2.70000
2.70000
2.70000
3.00000
3.00000
0.00000
2.70000
2.70000
2.70000
2.70000
2.70000
2.70000
2.70000
2.70000
5.50000
5.50000
5.50000
5.50000
5.00000
5.00000
22.00000
5.50000
5.50000
5.50000
5.50000
5.50000
5.50000
5.50000
5.50000
500.00000
500.00000
700.00000
700.00000
750.00000
1500.00000
700.00000
980.00000
720.00000
1240.00000
720.00000
1240.00000
1260.00000
1000.00000
2000.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
Frequency
(MHz)
2.2
2.2
2.2
2.2
2
2
4
Package
TDFN-3×3-10L
TDFN-3×3-10L
TDFN-3×3-10L
TDFN-3×3-10L
TDFN-3×2-14L
TDFN-3×2-14L
TDFN-2×3-8L
TSOT-23-5
TSOT-23-6 UTDFN-1.5×2-6L
TSOT-23-6 UTDFN-1.5×2-6L
TSOT-23-6 UTDFN-1.5×2-6L
TSOT-23-6 UTDFN-1.5×2-6L
UTDFN-1.5×2-6L
TDFN-3×3-10L UTQFN-2.6×1.8-10AL
UTQFN-2.6×1.8-10AL
Frequency
(MHz)
2 2.2 4
SGM3140
SGM3140
500mA Buck/Boost Charge Pump LED Driver
SGM3140B
SGM3140B
500mA Buck/Boost Charge Pump LED Driver
SGM3141
SGM3141
700mA Buck/Boost Charge Pump LED Driver
SGM3141B
SGM3141B
700mA Buck/Boost Charge Pump LED Driver
SGM3785(EOL)
SGM3785(EOL)
2MHz, 1.5A Flash LED Driver
SGM3785S
SGM3785S
2MHz, 1.5A Flash LED Driver
SGM3795
SGM3795
700mA Quad Channel Constant Current LED Driver
SGM37861
SGM37861
4MHz,~1A自适应LED闪光灯驱动器
SGM37891
SGM37891
单路,无电感具有手电筒模式的 LED 闪光驱动器
SGM37891A
SGM37891A
单路,无电感具有手电筒模式的 LED 闪光驱动器
SGM37892
SGM37892
单路,无电感具有手电筒模式的 LED 闪光驱动器
SGM37892A
SGM37892A
单路,无电感具有手电筒模式的 LED 闪光驱动器
SGM37893A
SGM37893A
单路,无电感具有手电筒模式的 LED 闪光驱动器
SGM37895
SGM37895
独立双路,无电感具有手电筒模式的 LED 闪光驱动器
SGM37898
SGM37898
独立双路,无电感具有手电筒模式的 LED 闪光驱动器
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2.7
2.7
2.7
2.7
3
3
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
22
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
500
500
700
700
750
1500
700
980
720
1240
720
1240
1260
1000
2000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.2
2.2
2.2
2.2
2
2
4
TDFN-3×3-10L
TDFN-3×3-10L
TDFN-3×3-10L
TDFN-3×3-10L
TDFN-3×2-14L
TDFN-3×2-14L
TDFN-2×3-8L
TSOT-23-5
TSOT-23-6 UTDFN-1.5×2-6L
TSOT-23-6 UTDFN-1.5×2-6L
TSOT-23-6 UTDFN-1.5×2-6L
TSOT-23-6 UTDFN-1.5×2-6L
UTDFN-1.5×2-6L
TDFN-3×3-10L UTQFN-2.6×1.8-10AL
UTQFN-2.6×1.8-10AL
全选
CH
VIN (Min)(V)
VIN (Max)(V)
Output Current(mA)
SHDN Iq(μA)
Frequency
(MHz)
2 2.2 4
Package
LED闪光灯驱动器
规格书暂未发布,请联系sales_china@sg-micro.com申请规格书。
* 请使用公司后缀邮箱申请。在邮件中写明您的公司邮箱、联系电话、公司名称、职位/头衔、您申请规格书的准确料号、芯片应用项目、芯片应用产品可以帮助您加快获取速度。