China/中文Other/EnglishEurope/English
专用DC/DC转换器
PART
NUMBER
CH
1.00000
1.00000
0.00000
Enable
NA
NA
7.50000
7.50000
7.50000
40.00000
40.00000
36.00000
VOUT
(V)
Adj
Adj
Adj
3500
3500
8000
Frequency
(kHz)
125
125
Adj (50 ~ 1000)
1200.00000
1200.00000
1000.00000
SHDN Iq
(μA)
0.00000
0.00000
1000.00000
Package
SOIC-8
SOIC-8 (Exposed Pad)
TQFN-4×4-24BL
Enable
NA
VOUT
(V)
Adj
Frequency
(kHz)
SHDN Iq
(μA)
Package
AAP6010A
AAP6010A
7.5V to 40V Input Supply, Synchronous Buck Converter
AAP6011A
AAP6011A
7.5V to 40V Input Supply, Synchronous Buck Converter
AAP6013A
AAP6013A
7.5V to 36V Input Supply, CC/CV Synchronous Buck PWM Converter with Adjustable Switching Frequency
1
1
NA
NA
7.5
7.5
7.5
40
40
36
Adj
Adj
Adj
3500
3500
8000
125
125
Adj (50 ~ 1000)
1200
1200
1000
0.00000
0.00000
1000.00000
SOIC-8
SOIC-8 (Exposed Pad)
TQFN-4×4-24BL
全选
CH
Enable
NA
VCC (Min)(V)
VCC (Max)(V)
VOUT
(V)
Adj
IOUT(mA)
Frequency
(kHz)
Iq (μA)
SHDN Iq
(μA)
Package
专用DC/DC转换器
规格书暂未发布,请联系sales_china@sg-micro.com申请规格书。
* 请使用公司后缀邮箱申请。在邮件中写明您的公司邮箱、联系电话、公司名称、职位/头衔、您申请规格书的准确料号、芯片应用项目、芯片应用产品可以帮助您加快获取速度。