China/中文Other/EnglishEurope/English
MOSFET
PART
NUMBER
Configuration
Single
Single
30.00000
30.00000
30.00000
-30.00000
0.00000
20.00000
20.00000
20.00000
2.60000
4.30000
9.00000
16.70000
4.30000
6.10000
11.00000
24.40000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
-7.50000
2.20000
2.00000
2.00000
0.00000
20.10000
34.20000
33.90000
32.80000
9.90000
0.00000
0.00000
15.30000
3.80000
4.60000
5.80000
6.60000
5.00000
7.20000
6.00000
4.60000
971.00000
1557.00000
1629.00000
1927.00000
Package
PDFN-5×6-8AL
TDFN-2×2-6BL TDFN-2×2-6CL
TDFN-2×2-6BL TDFN-2×2-6CL
TDFN-2×2-6BL TDFN-2×2-6CL
Configuration
Package
SGMNQ40430
SGMNQ40430
30V, Power, Single N-Channel, PDFN Package, MOSFET
SGMNM05330
SGMNM05330
30V, Power, Single N-Channel, TDFN Package, MOSFET
SGMNM12330
SGMNM12330
30V, Power, Single N-Channel, TDFN Package, MOSFET
SGMPM21330
SGMPM21330
30V, Power, Single P-Channel, TDFN Package, MOSFET
Single
Single
30
30
30
-30
20
20
20
2.6
4.3
9
16.7
4.3
6.1
11
24.4
-7.5
2.2
2
2
20.1
34.2
33.9
32.8
9.9
15.3
3.8
4.6
5.8
6.6
5
7.2
6
4.6
971
1557
1629
1927
PDFN-5×6-8AL
TDFN-2×2-6BL TDFN-2×2-6CL
TDFN-2×2-6BL TDFN-2×2-6CL
TDFN-2×2-6BL TDFN-2×2-6CL
全选
Configuration
VDS (V)
VGS (±V)
RDS(ON) Typ @10V(mΩ)
RDS(ON) Typ @4.5V(mΩ)
RDS(ON) Typ @2.5V(mΩ)
ID TC @25℃(A)
VGS(TH) Max(V)
QG Typ@10V(nC)
QG Typ@4.5V(nC)
QGS Typ(nC)
QGD Typ(nC)
CISS(pF)
Package
规格书暂未发布,请联系sales_china@sg-micro.com申请规格书。
* 请使用公司后缀邮箱申请。在邮件中写明您的公司邮箱、联系电话、公司名称、职位/头衔、您申请规格书的准确料号、芯片应用项目、芯片应用产品可以帮助您加快获取速度。