China/中文Other/EnglishEurope/English
射频低噪声放大器
PART
NUMBER
Type of LNA
GNSS LNA
GNSS LNA
GNSS LNA
GNSS LNA
GNSS LNA
LTE LNA
LTE LNA
LTE LNA
LTE LNA
LTE LNA
LTE LNA
LTE LNA
1.6 to 3.6
1.6 to 3.6
1.6 to 3.6
1.5 to 3.6
1.5 to 3.6
1.5 to 3.6
1.5 to 3.6
1.5 to 3.6
1.5 to 3.6
1.5 to 3.6
1.5 to 3.6
1.5 to 3.6
1160/1550
1550
1550
1160/1550
1160
2300
2300
2300
700
1800
1800
1800
1300.00000
1615.00000
1615.00000
1300.00000
1300.00000
2700.00000
2700.00000
2700.00000
960.00000
2200.00000
2200.00000
2200.00000
19.2/18.2
18.3
19.1
17.8/17.4
17.0/17.4
13.7
13.7
18.7
21.4
14.3
14.1
19.4
0.78/0.90
0.9
0.83
0.71/0.78
0.96/1.00
1.1
1.1
0.9
0.75
1
1
0.9
6.5
6.5
6.4
5.2
2.2
6.1
6
15
10.5
5.8
5.8
11.8
Package
UTDFN-1.1×0.7-6L
UTDFN-1.1×0.9-6L
UTDFN-1.5×1.0-6AL
UTDFN-1.1×0.7-6L
UTDFN-1.1×0.7-6L
UTDFN-1.1×0.7-6L
UTDFN-1.1×0.7-6L
UTDFN-1.1×0.7-6L
UTDFN-1.1×0.7-6L
UTDFN-1.1×0.7-6L
UTDFN-1.1×0.7-6L
UTDFN-1.1×0.7-6L
Type of LNA
Package
SGM13001A
SGM13001A
Low Noise Amplifier for GNSS
SGM13001B
SGM13001B
Low Noise Amplifier for GNSS
SGM13001C
SGM13001C
Low Noise Amplifier for GNSS
SGM13002A
SGM13002A
Low Noise Amplifier for GNSS
SGM13003A
SGM13003A
Low Noise Amplifier for GNSS
SGM13005H1
SGM13005H1
Low Noise Amplifier for LTE High Band
SGM13005H2
SGM13005H2
Low Noise Amplifier with Bypass Switch for LTE High Band
SGM13005H4
SGM13005H4
Low Noise Amplifier with Bypass Switch for LTE High Band
SGM13005L4
SGM13005L4
Low Noise Amplifier with Bypass Switch for LTE Low Band
SGM13005M1
SGM13005M1
Low Noise Amplifier for LTE Middle Band
SGM13005M2
SGM13005M2
Low Noise Amplifier with Bypass Switch for LTE Middle Band
SGM13005M4
SGM13005M4
Low Noise Amplifier with Bypass Switch for LTE Middle Band
GNSS LNA
GNSS LNA
GNSS LNA
GNSS LNA
GNSS LNA
LTE LNA
LTE LNA
LTE LNA
LTE LNA
LTE LNA
LTE LNA
LTE LNA
1.6
1.6
1.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1160
1550
1550
1160
1160
2300
2300
2300
700
1800
1800
1800
1300
1615
1615
1300
1300
2700
2700
2700
960
2200
2200
2200
19.2
18.3
19.1
17.8
17
13.7
13.7
18.7
21.4
14.3
14.1
19.4
0.78
0.9
0.83
0.71
0.96
1.1
1.1
0.9
0.75
1
1
0.9
6.5
6.5
6.4
5.2
2.2
6.1
6
15
10.5
5.8
5.8
11.8
UTDFN-1.1×0.7-6L
UTDFN-1.1×0.9-6L
UTDFN-1.5×1.0-6AL
UTDFN-1.1×0.7-6L
UTDFN-1.1×0.7-6L
UTDFN-1.1×0.7-6L
UTDFN-1.1×0.7-6L
UTDFN-1.1×0.7-6L
UTDFN-1.1×0.7-6L
UTDFN-1.1×0.7-6L
UTDFN-1.1×0.7-6L
UTDFN-1.1×0.7-6L
全选
Type of LNA
VCC(V)
Frequency Min(MHz)
Frequency Max(MHz)
Gain Typ(dB)
Noise Figure Typ(dB)
Current Typ(mA)
Package
规格书暂未发布,请联系sales_china@sg-micro.com申请规格书。
* 请使用公司后缀邮箱申请。在邮件中写明您的公司邮箱、联系电话、公司名称、职位/头衔、您申请规格书的准确料号、芯片应用项目、芯片应用产品可以帮助您加快获取速度。