China/中文Other/EnglishEurope/English
高速运算放大器
PART
NUMBER
CH
1.00000
2.00000
1.00000
4.00000
2.00000
1.00000
2.00000
4.00000
1.00000
2.00000
1.00000
1.00000
2.00000
1.00000
4.00000
1.00000
2.00000
4.00000
1.00000
2.00000
1.00000
2.00000
1.00000
2.00000
2.00000
SHDN
N
N
Y
N
Y
N
N
N
N
N
Y
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
2.50000
2.50000
2.50000
2.50000
2.50000
2.50000
2.50000
2.50000
2.50000
2.50000
2.50000
2.50000
2.50000
2.50000
2.50000
4.50000
4.50000
4.50000
4.50000
4.50000
2.20000
2.20000
2.20000
2.20000
2.20000
5.50000
5.50000
5.50000
5.50000
5.50000
5.50000
5.50000
5.50000
5.50000
5.50000
5.50000
5.50000
5.50000
5.50000
5.50000
12.00000
12.00000
12.00000
16.00000
16.00000
5.50000
5.50000
5.50000
5.50000
5.50000
250.00000
250.00000
250.00000
250.00000
250.00000
220.00000
220.00000
220.00000
500.00000
500.00000
500.00000
350.00000
350.00000
350.00000
350.00000
110.00000
110.00000
110.00000
100
100
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
8.00000
8.00000
8.00000
8.00000
8.00000
3.00000
3.00000
3.00000
8.00000
8.00000
8.00000
8.00000
8.00000
8.00000
8.00000
18.00000
18.00000
18.00000
8.00000
8.00000
0.25000
0.25000
0.28000
0.28000
0.28000
2.30000
2.30000
2.30000
2.30000
2.30000
4.50000
4.50000
4.50000
8.20000
8.20000
8.20000
4.30000
4.30000
4.30000
4.30000
7.50000
7.50000
7.50000
7.80000
7.80000
5.30000
5.30000
5.00000
5.00000
5.00000
6.00000
6.00000
6.00000
6.00000
6.00000
2.00000
2.00000
2.00000
6.00000
6.00000
6.00000
6.00000
6.00000
6.00000
6.00000
0.00000
0.00000
0.00000
50.00000
50.00000
0.50000
0.50000
1.00000
1.00000
1.00000
100
100
100
57
57
57
48
48
50
50
50
50
50
130.00000
130.00000
130.00000
130.00000
130.00000
160.00000
160.00000
160.00000
420.00000
420.00000
420.00000
265.00000
265.00000
265.00000
265.00000
140.00000
140.00000
140.00000
190.00000
190.00000
30.00000
30.00000
30.00000
30.00000
28.00000
8.10000
8.10000
8.10000
8.10000
8.10000
7.00000
7.00000
7.00000
5.60000
5.60000
5.60000
5.90000
5.90000
5.90000
5.90000
65.00000
65.00000
65.00000
105.00000
105.00000
4.50000
4.50000
5.50000
5.50000
5.50000
Package
SOT-23-5 SOIC-8
SOIC-8 MSOP-8
SOT-23-6 SOIC-8
SOIC-14 TSSOP-14
MSOP-10
SOT-23-5 SOIC-8
MSOP-8 SOIC-8
SOIC-14
SOT-23-5 SOIC-8
MSOP-8 SOIC-8
SOT-23-6 SOIC-8
SOT-23-5 SOIC-8
SOIC-8 MSOP-8
SOT-23-6 SOIC-8
SOIC-14 TSSOP-14
SOT-23-5 SOIC-8 MSOP-8
SOIC-8 MSOP-8
SOIC-14 TSSOP-14
SOT-23-5 SOIC-8 MSOP-8
SOIC-8 MSOP-8
SOT-23-5 SOIC-8
SOIC-8 MSOP-8
SOT-23-5 SOIC-8
SOIC-8 MSOP-8
SOIC-8 MSOP-8
SHDN
Y N
Package
SGM8051
SGM8051
250MHz, Rail-to-Rail Output, CMOS Operational Amplifier
SGM8052
SGM8052
250MHz, Rail-to-Rail Output, CMOS Operational Amplifier
SGM8053
SGM8053
250MHz, Rail-to-Rail Output, CMOS Operational Amplifier
SGM8054
SGM8054
250MHz, Rail-to-Rail Output, CMOS Operational Amplifier
SGM8055
SGM8055
250MHz, Rail-to-Rail Output, CMOS Operational Amplifier
SGM80581
SGM80581
220MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifier
SGM80582
SGM80582
220MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifier
SGM80584
SGM80584
220MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifier
SGM8061
SGM8061
500MHz, Rail-to-Rail Output, CMOS Operational Amplifier
SGM8062
SGM8062
500MHz, Rail-to-Rail Output, CMOS Operational Amplifier
SGM8063
SGM8063
500MHz, Rail-to-Rail Output, CMOS Operational Amplifier
SGM8091
SGM8091
350MHz, Rail-to-Rail Output, CMOS Operational Amplifier
SGM8092
SGM8092
350MHz, Rail-to-Rail Output, CMOS Operational Amplifier
SGM8093
SGM8093
350MHz, Rail-to-Rail Output, CMOS Operational Amplifier
SGM8094
SGM8094
350MHz, Rail-to-Rail Output CMOS Operational Amplifier
SGM8301
SGM8301
100MHz, High Voltage, Rail-to-Rail Output Amplifier
SGM8302
SGM8302
100MHz, High Voltage, Rail-to-Rail Output Amplifier
SGM8304
SGM8304
100MHz, High Voltage, Rail-to-Rail Output Amplifier
SGM8306-1
SGM8306-1
High Speed, High Voltage, Rail-to-Rail Output Amplifier
SGM8306-2
SGM8306-2
High Speed, High Voltage, Rail-to-Rail Output Amplifier
SGM8965-1
SGM8965-1
50MHz, Low Distortion, Rail-to-Rail I/O, Single-Supply Operational Amplifier
SGM8965-2
SGM8965-2
50MHz, Low Distortion, Rail-to-Rail I/O, Single-Supply Operational Amplifier
SGM8965A-1
SGM8965A-1
50MHz, Low Distortion, Rail-to-Rail I/O, Single-Supply Operational Amplifier
SGM8965A-2
SGM8965A-2
50MHz, Low Distortion, Rail-to-Rail I/O, Single-Supply Operational Amplifier
SGM8965A-2Q
SGM8965A-2Q
50MHz, Low Distortion, Rail-to-Rail I/O, Single-Supply, Automotive Operational Amplifier
1
2
1
4
2
1
2
4
1
2
1
1
2
1
4
1
2
4
1
2
1
2
1
2
2
N
N
Y
N
Y
N
N
N
N
N
Y
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
12
12
12
16
16
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
250
250
250
250
250
220
220
220
500
500
500
350
350
350
350
110
110
110
100
100
8
8
8
8
8
3
3
3
8
8
8
8
8
8
8
18
18
18
8
8
0.25
0.25
0.28
0.28
0.28
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
4.5
4.5
4.5
8.2
8.2
8.2
4.3
4.3
4.3
4.3
7.5
7.5
7.5
7.8
7.8
5.3
5.3
5
5
5
6
6
6
6
6
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
50
50
0.5
0.5
1
1
1
100
100
100
57
57
57
48
48
50
50
50
50
50
130
130
130
130
130
160
160
160
420
420
420
265
265
265
265
140
140
140
190
190
30
30
30
30
28
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
7
7
7
5.6
5.6
5.6
5.9
5.9
5.9
5.9
65
65
65
105
105
4.5
4.5
5.5
5.5
5.5
SOT-23-5 SOIC-8
SOIC-8 MSOP-8
SOT-23-6 SOIC-8
SOIC-14 TSSOP-14
MSOP-10
SOT-23-5 SOIC-8
MSOP-8 SOIC-8
SOIC-14
SOT-23-5 SOIC-8
MSOP-8 SOIC-8
SOT-23-6 SOIC-8
SOT-23-5 SOIC-8
SOIC-8 MSOP-8
SOT-23-6 SOIC-8
SOIC-14 TSSOP-14
SOT-23-5 SOIC-8 MSOP-8
SOIC-8 MSOP-8
SOIC-14 TSSOP-14
SOT-23-5 SOIC-8 MSOP-8
SOIC-8 MSOP-8
SOT-23-5 SOIC-8
SOIC-8 MSOP-8
SOT-23-5 SOIC-8
SOIC-8 MSOP-8
SOIC-8 MSOP-8
全选
CH
SHDN
Y N
VCC (Min)(V)
VCC (Max)(V)
BW@-3dB(MHz)
VOS(mV)
Iq/CH(mA)
IB(pA)
GBP(MHz)
SR(V/μs)
ENOISE(nV/√Hz)
Package
规格书暂未发布,请联系sales_china@sg-micro.com申请规格书。
* 请使用公司后缀邮箱申请。在邮件中写明您的公司邮箱、联系电话、公司名称、职位/头衔、您申请规格书的准确料号、芯片应用项目、芯片应用产品可以帮助您加快获取速度。