China/中文Other/EnglishEurope/English
马达驱动
PART
NUMBER
4.50000
4.50000
4.50000
4.50000
4.50000
8.50000
6.50000
8.00000
6.50000
7.00000
6.50000
6.50000
1.90000
1.90000
1.90000
8.00000
2.70000
2.50000
2.00000
2.70000
2.70000
2.50000
8.20000
1.80000
1.80000
8.00000
2.50000
26.50000
26.50000
26.50000
26.50000
26.50000
50.00000
50.00000
38.00000
40.00000
40.00000
40.00000
40.00000
7.50000
5.50000
5.50000
45.00000
24.00000
12.00000
12.00000
24.00000
24.00000
16.00000
36.00000
10.00000
12.00000
35.00000
12.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.00000
1.10000
0.51000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.50000
0.00000
0.00000
0.00000
1.50000
0.60000
3.00000
1.50000
1.50000
0.60000
2.00000
1.30000
1.30000
1.80000
0.60000
2.00000
2.00000
2.00000
2.00000
2.00000
2.00000
2.00000
1.00000
3.60000
3.60000
3.60000
3.60000
0.00000
1.50000
1.50000
3.00000
2.00000
1.00000
8.00000
2.00000
2.00000
1.20000
2.60000
2.00000
2.00000
2.60000
1.00000
Control
Interface
PWM
EN/IN
EN/IN
PWM
PWM
PH/EN
PWM
PWM
PH/EN
PH/EN
PWM
EN/IN
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
PH/EN
STP/DIR
STP/DIR
PWM
PWM
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
340.00000
350.00000
780.00000
430.00000
430.00000
430.00000
430.00000
555.00000
545.00000
545.00000
360.00000
410.00000
1610.00000
72.00000
480.00000
480.00000
1400.00000
500.00000
500.00000
500.00000
290.00000
1610.00000
Package
TSSOP-16 (Exposed Pad) TDFN-3×3-14L
TDFN-3×3-14L
SOIC-8 TDFN-2×2-8L
SOIC-8 TDFN-2×2-8L
SOIC-8 TDFN-2×2-8L
SOIC-20 TSSOP-16 (Exposed Pad)
TSSOP-16A (Exposed Pad)
TSSOP-16 TSSOP-16 (Exposed Pad)
SOIC-8 (Exposed Pad)
SOIC-8 (Exposed Pad)
SOIC-8 (Exposed Pad)
SOIC-8 (Exposed Pad)
SC70-6 TSOT-23-6
TSOT-23-6
TSOT-23-6
TSSOP-28 (Exposed Pad)
TQFN-4×4-16L TSSOP-16(EP)
TQFN-4×4-16L
TQFN-5.5×3.5-24L
MSOP-10 TDFN-3×3-10L
MSOP-10 TDFN-3×3-10L
MSOP-10 (Exposed Pad) SSOP-10
TSSOP-28 (Exposed Pad)
TQFN-3×3-16L
TQFN-3×3-16L
TSSOP-28 (Exposed Pad)
TSSOP-16 (Exposed Pad) TQFN-3×3-16L
Control
Interface
Package
SGM4546
SGM4546
Dual-Channel, High Speed, High SPL Piezo-Sounder Driver
SGM4547
SGM4547
High Speed Piezo-Sounder and Ultra-Sound Transducer Driver
SGM4548
SGM4548
Dual-Channel, High Speed, Level Shifter and Driver
SGM4549
SGM4549
Dual-Channel, High Speed, Level Shifter and Driver
SGM4550
SGM4550
Dual-Channel, High Speed, Level Shifter and Driver
SGM42403
SGM42403
Quad Low-side Driver IC
SGM42403Q
SGM42403Q
Quad Low-side Driver IC
SGM42406
SGM42406
38V, 8-Channel Serial Interface Low-side Driver IC
SGM42500
SGM42500
3.6A Brushed DC Motor Driver
SGM42501
SGM42501
3.6A Brushed DC Motor Driver
SGM42505
SGM42505
3.6A Brushed DC Motor Driver
SGM42506
SGM42506
3.6A Brushed DC Motor Driver
SGM42507
SGM42507
1.5A, 7.5V H-Bridge Driver for Motor/Coil
SGM42512
SGM42512
1.5A, 5.5V H-Bridge Driver for Motor/Coil
SGM42513
SGM42513
1.5A, 5.5V H-Bridge Driver for Motor/Coil
SGM42553
SGM42553
3A Triple Half-Bridge Motor Driver
SGM42600
SGM42600
Dual H-Bridge Motor Driver
SGM42601
SGM42601
Dual H-Bridge Motor Driver
SGM42606
SGM42606
Low On-Resistance, Single H-Bridge DC Motor Driver
SGM42609
SGM42609
Single H-Bridge Motor Driver
SGM42609B
SGM42609B
Single H-Bridge Motor Driver
SGM42610/1
SGM42610/1
Stepper Motor Driver ICs
SGM42613
SGM42613
Dual H-Bridge Motor Controller IC
SGM42622
SGM42622
Low Voltage, Dual H-Bridge Stepper Motor Driver
SGM42622B
SGM42622B
Low Voltage, Dual H-Bridge Stepper Motor Driver
SGM42630
SGM42630
Stepper Motor Driver IC
SGM42633
SGM42633
Dual H-Bridge Motor Driver
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
8.5
6.5
8
6.5
7
6.5
6.5
1.9
1.9
1.9
8
2.7
2.5
2
2.7
2.7
2.5
8.2
1.8
1.8
8
2.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
50
50
38
40
40
40
40
7.5
5.5
5.5
45
24
12
12
24
24
16
36
10
12
35
12
1
1.1
0.51
1.5
1.5
0.6
3
1.5
1.5
0.6
2
1.3
1.3
1.8
0.6
2
2
2
2
2
2
2
1
3.6
3.6
3.6
3.6
1.5
1.5
3
2
1
8
2
2
1.2
2.6
2
2
2.6
1
PWM
EN/IN
EN/IN
PWM
PWM
PH/EN
PWM
PWM
PH/EN
PH/EN
PWM
EN/IN
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
PH/EN
STP/DIR
STP/DIR
PWM
PWM
340
350
780
430
430
430
430
555
545
545
360
410
1610
72
480
480
1400
500
500
500
290
1610
TSSOP-16 (Exposed Pad) TDFN-3×3-14L
TDFN-3×3-14L
SOIC-8 TDFN-2×2-8L
SOIC-8 TDFN-2×2-8L
SOIC-8 TDFN-2×2-8L
SOIC-20 TSSOP-16 (Exposed Pad)
TSSOP-16A (Exposed Pad)
TSSOP-16 TSSOP-16 (Exposed Pad)
SOIC-8 (Exposed Pad)
SOIC-8 (Exposed Pad)
SOIC-8 (Exposed Pad)
SOIC-8 (Exposed Pad)
SC70-6 TSOT-23-6
TSOT-23-6
TSOT-23-6
TSSOP-28 (Exposed Pad)
TQFN-4×4-16L TSSOP-16(EP)
TQFN-4×4-16L
TQFN-5.5×3.5-24L
MSOP-10 TDFN-3×3-10L
MSOP-10 TDFN-3×3-10L
MSOP-10 (Exposed Pad) SSOP-10
TSSOP-28 (Exposed Pad)
TQFN-3×3-16L
TQFN-3×3-16L
TSSOP-28 (Exposed Pad)
TSSOP-16 (Exposed Pad) TQFN-3×3-16L
全选
VCC Min (V)
VCCMax (V)
RMS Output Current(A)
Peak Output Current (A)
Control
Interface
RDS(ON)(HS+LS) per Channel(mΩ)
Package
规格书暂未发布,请联系sales_china@sg-micro.com申请规格书。
* 请使用公司后缀邮箱申请。在邮件中写明您的公司邮箱、联系电话、公司名称、职位/头衔、您申请规格书的准确料号、芯片应用项目、芯片应用产品可以帮助您加快获取速度。