China/中文Other/EnglishEurope/English
电荷泵DC/DC转换器
PART
NUMBER
CH
1.00000
2.00000
1.00000
0.00000
1.00000
1.00000
1.00000
SHDN
Y
Y
Y
Y
N
N
Y
3.00000
2.70000
2.70000
2.70000
1.40000
1.40000
1.40000
18.00000
5.00000
5.00000
5.50000
5.50000
5.50000
5.50000
VOUT
(V)
-VIN
5
5
5
-VIN
-VIN
-VIN
100
500
100
200
60
60
200
Frequency
(kHz)
120 ~ 1250
1700
750
2200
19
47
950
900.00000
70.00000
60.00000
60.00000
72.00000
115.00000
1500.00000
1.20000
2.00000
1.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.00000
Package
SOIC-8 TDFN-2×2-8L
TDFN-3×3-8L
SOT-23-6
TDFN-2×2-8AL
SOT-23-5
SOT-23-5
SOT-23-6
SHDN
Y N
VOUT
(V)
Frequency
(kHz)
Package
SGM3209
SGM3209
High Voltage, Charge Pump DC/DC Converter
SGM3200
SGM3200
Charge Pump Boost DC/DC Integrated Load Switch
SGM3110
SGM3110
Micro-Power Regulated Charge Pump
SGM3112
SGM3112
5V Charge Pump Boost Converter
SGM3207
SGM3207
Unregulated 60mA Charge Pump Voltage Inverter
SGM3206
SGM3206
Unregulated 60mA Charge Pump Voltage Inverter
SGM3204
SGM3204
Unregulated 200mA Charge Pump Voltage Inverter
1
2
1
1
1
1
Y
Y
Y
Y
N
N
Y
3
2.7
2.7
2.7
1.4
1.4
1.4
18
5
5
5.5
5.5
5.5
5.5
-VIN
5
5
5
-VIN
-VIN
-VIN
100
500
100
200
60
60
200
120 ~ 1250
1700
750
2200
19
47
950
900
70
60
60
72
115
1500
1.2
2
1
1
SOIC-8 TDFN-2×2-8L
TDFN-3×3-8L
SOT-23-6
TDFN-2×2-8AL
SOT-23-5
SOT-23-5
SOT-23-6
全选
CH
SHDN
Y N
VCC (Min)(V)
VCC (Max)(V)
VOUT
(V)
IOUT(mA)
Frequency
(kHz)
Iq (μA)
SHDN Iq(μA)
Package
电荷泵DC/DC转换器
CH
Y N
V VIN
5
120
1700
19
2200
47
750
950
SOT
TDFN
SOIC
规格书暂未发布,请联系sales_china@sg-micro.com申请规格书。
* 请使用公司后缀邮箱申请。在邮件中写明您的公司邮箱、联系电话、公司名称、职位/头衔、您申请规格书的准确料号、芯片应用项目、芯片应用产品可以帮助您加快获取速度。