China/中文Other/EnglishEurope/English
电荷泵DC/DC转换器
PART
NUMBER
CH
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
SHDN
Y
Y
N
N
2.70000
1.40000
1.40000
1.40000
5.00000
5.50000
5.50000
5.50000
VOUT
(V)
5
-VIN
-VIN
-VIN
100
200
60
60
Frequency
(kHz)
750
950
47
19
60.00000
1500.00000
115.00000
72.00000
1.00000
1.00000
0.00000
0.00000
Package
SOT-23-6
SOT-23-6
SOT-23-5
SOT-23-5
SHDN
Y N
VOUT
(V)
Frequency
(kHz)
Package
SGM3110
SGM3110
Micro-Power Regulated Charge Pump
SGM3204
SGM3204
Unregulated 200mA Charge Pump Voltage Inverter
SGM3206
SGM3206
Unregulated 60mA Charge Pump Voltage Inverter
SGM3207
SGM3207
Unregulated 60mA Charge Pump Voltage Inverter
1
1
1
1
Y
Y
N
N
2.7
1.4
1.4
1.4
5
5.5
5.5
5.5
5
-VIN
-VIN
-VIN
100
200
60
60
750
950
47
19
60
1500
115
72
1
1
SOT-23-6
SOT-23-6
SOT-23-5
SOT-23-5
全选
CH
SHDN
Y N
VCC (Min)(V)
VCC (Max)(V)
VOUT
(V)
IOUT(mA)
Frequency
(kHz)
Iq (μA)
SHDN Iq(μA)
Package
电荷泵DC/DC转换器
CH
Y N
V VIN
5
120
1700
19
2200
47
750
950
SOT
TDFN
SOIC
规格书暂未发布,请联系sales_china@sg-micro.com申请规格书。
* 请使用公司后缀邮箱申请。在邮件中写明您的公司邮箱、联系电话、公司名称、职位/头衔、您申请规格书的准确料号、芯片应用项目、芯片应用产品可以帮助您加快获取速度。