China/中文Other/EnglishEurope/English
电荷泵DC/DC转换器
PART
NUMBER
CH
0.00000
0.00000
2.00000
1.00000
SHDN
Y
Y
Y
Y
1.80000
2.70000
2.70000
3.00000
5.50000
5.50000
5.00000
18.00000
VOUT
(V)
3.3
5
5
-VIN
150
200
500
100
Frequency
(kHz)
1200
2200
1700
120 ~ 1250
60.00000
60.00000
70.00000
900.00000
0.60000
0.00000
2.00000
1.20000
Package
TDFN-2×2-6FL
TDFN-2×2-8AL
TDFN-3×3-8L
SOIC-8 TDFN-2×2-8L
SHDN
Y N
VOUT
(V)
Frequency
(kHz)
Package
SGM3111
SGM3111
3.3V Buck/Boost Charge Pump DC/DC Converter
SGM3112
SGM3112
5V Charge Pump Boost Converter
SGM3200
SGM3200
Charge Pump Boost DC/DC Integrated Load Switch
SGM3209
SGM3209
High Voltage, Charge Pump DC/DC Converter
2
1
Y
Y
Y
Y
1.8
2.7
2.7
3
5.5
5.5
5
18
3.3
5
5
-VIN
150
200
500
100
1200
2200
1700
120 ~ 1250
60
60
70
900
0.6
2
1.2
TDFN-2×2-6FL
TDFN-2×2-8AL
TDFN-3×3-8L
SOIC-8 TDFN-2×2-8L
全选
CH
SHDN
Y N
VCC (Min)(V)
VCC (Max)(V)
VOUT
(V)
IOUT(mA)
Frequency
(kHz)
Iq (μA)
SHDN Iq(μA)
Package
电荷泵DC/DC转换器
CH
Y N
V VIN
3.3
5
120
1200
1700
19
2200
47
750
950
SOT
TDFN
SOIC
规格书暂未发布,请联系sales_china@sg-micro.com申请规格书。
* 请使用公司后缀邮箱申请。在邮件中写明您的公司邮箱、联系电话、公司名称、职位/头衔、您申请规格书的准确料号、芯片应用项目、芯片应用产品可以帮助您加快获取速度。