China/中文Other/EnglishEurope/English
音频功率放大器
PART
NUMBER
SHDN
L
L
L
L
2.50000
2.50000
2.50000
2.50000
5.50000
5.50000
5.50000
5.50000
Differential
Input
N
Y
Y
Y
Output Power/CH
@VCC=3.6V (W)
0.6
0.65
0.65
0.65
Output Power/CH
@VCC=5V (W)
1.2
1.3
1.3
1.3
Package
TDFN-2×2-8L
TDFN-3×3-8L MSOP-8(EP)
TDFN-2×2-8L
MSOP-8 MSOP-10
TDFN-3×3-10L
SHDN
H L
DifferentialInput
Y N
Output Power/CH
@VCC=3.6V (W)
Output Power/CH
@VCC=5V (W)
SGM4891
SGM4891
1.2W Audio Power Amplifier
SGM4895
SGM4895
1.3W Fully Differential Audio Power Amplifier
SGM4995
SGM4995
1.3W Mono Fully Differential Audio Power Amplifier
SGM4996
SGM4996
1.3W Fully Differential Audio Power Amplifier with Selectable Shutdown
L
L
L
L
2.5
2.5
2.5
2.5
5.5
5.5
5.5
5.5
N
Y
Y
Y
0.6
0.65
0.65
0.65
1.2
1.3
1.3
1.3
TDFN-2×2-8L
TDFN-3×3-8L MSOP-8(EP)
TDFN-2×2-8L
MSOP-8 MSOP-10
TDFN-3×3-10L
全选
SHDN
H L
VCC (Min)(V)
VCC (Max)(V)
Differential
Input
Y N
Output Power/CH
@VCC=3.6V (W)
Output Power/CH
@VCC=5V (W)
Package
音频功率放大器
H
L
0.6
0.65
0.7
1.5
TSSOP
TQFN
SOIC
DIP
MSOP
TDFN
规格书暂未发布,请联系sales_china@sg-micro.com申请规格书。
* 请使用公司后缀邮箱申请。在邮件中写明您的公司邮箱、联系电话、公司名称、职位/头衔、您申请规格书的准确料号、芯片应用项目、芯片应用产品可以帮助您加快获取速度。