China/中文Other/EnglishEurope/English
音频功率放大器
PART
NUMBER
SHDN
H
L
L
2.80000
2.60000
2.80000
5.50000
5.50000
5.50000
Differential
Input
N
N
N
Output Power/CH
@VCC=3.6V (W)
0.7
0.7
0.7
Output Power/CH
@VCC=5V (W)
1.3
1.3
1.3
Package
DIP-16 SOIC-16 TSSOP-20(EP) TSSOP-16(EP) TQFN-3×3-
TQFN-4×4-16L
TQFN-4×4-24L
SHDN
H L
DifferentialInput
Y N
Output Power/CH
@VCC=3.6V (W)
Output Power/CH
@VCC=5V (W)
SGM4863
SGM4863
Dual 2.1W Audio Power Amplifier Plus Stereo Headphone Function
SGM4865
SGM4865
2.6W Stereo Audio Power Amplifier
SGM4888
SGM4888
Dual 2.1W Audio Power Amplifier Plus Stereo Headphone & 3D Enhancement
H
L
L
2.8
2.6
2.8
5.5
5.5
5.5
N
N
N
0.7
0.7
0.7
1.3
1.3
1.3
DIP-16 SOIC-16 TSSOP-20(EP) TSSOP-16(EP) TQFN-3×3-
TQFN-4×4-16L
TQFN-4×4-24L
全选
SHDN
H L
VCC (Min)(V)
VCC (Max)(V)
Differential
Input
Y N
Output Power/CH
@VCC=3.6V (W)
Output Power/CH
@VCC=5V (W)
Package
音频功率放大器
H
L
0.6
0.65
0.7
1.5
TSSOP
TQFN
SOIC
DIP
MSOP
TDFN
规格书暂未发布,请联系sales_china@sg-micro.com申请规格书。
* 请使用公司后缀邮箱申请。在邮件中写明您的公司邮箱、联系电话、公司名称、职位/头衔、您申请规格书的准确料号、芯片应用项目、芯片应用产品可以帮助您加快获取速度。