China/中文Other/EnglishEurope/English
音频功率放大器
PART
NUMBER
SHDN
H
L
2.50000
2.50000
5.50000
5.50000
Differential
Input
N
N
Output Power/CH
@VCC=3.6V (W)
0.6
Output Power/CH
@VCC=5V (W)
1.2
1.2
Package
SOIC-8 SOIC-8(EP)
TDFN-2×2-8L
SHDN
H L
DifferentialInput
Y N
Output Power/CH
@VCC=3.6V (W)
Output Power/CH
@VCC=5V (W)
SGM4871
SGM4871
2.4W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
SGM4891
SGM4891
1.2W Audio Power Amplifier
H
L
2.5
2.5
5.5
5.5
N
N
0.6
1.2
1.2
SOIC-8 SOIC-8(EP)
TDFN-2×2-8L
全选
SHDN
H L
VCC (Min)(V)
VCC (Max)(V)
Differential
Input
Y N
Output Power/CH
@VCC=3.6V (W)
Output Power/CH
@VCC=5V (W)
Package
音频功率放大器
H
L
0.6
0.65
0.7
1.5
TSSOP
TQFN
SOIC
DIP
MSOP
TDFN
规格书暂未发布,请联系sales_china@sg-micro.com申请规格书。
* 请使用公司后缀邮箱申请。在邮件中写明您的公司邮箱、联系电话、公司名称、职位/头衔、您申请规格书的准确料号、芯片应用项目、芯片应用产品可以帮助您加快获取速度。